اخذ مجوز پرداخت یاری

عصرداده پرداخت یار شد شرکت تفکر پیشرو عصر داده پارسیان پس از طی نمودن آزمون ها و توافق با شرکت شاپرک به جمع شرکت های پرداخت یار پیوست. چارچوب فعالیت پرداخت یاری توسط بانک مرکزی ..

عصرداده پرداخت یار شد

شرکت تفکر پیشرو عصر داده پارسیان پس از طی نمودن آزمون ها و توافق با شرکت شاپرک به جمع شرکت های پرداخت یار پیوست

. چارچوب فعالیت پرداخت یاری توسط بانک مرکزی ..

December 28, 2021