با توجه به اینکه تعداد فیش های دریافتی کانون و مرکز کارشناسان دادگستری در طول روز بسیار زیاد است ، به خودی خود پردازش این حجم از اطلاعات فیش نیازمند زمان و وقت بسیار زیادی است .
به دلیل حجم بالای فیش های دریافتی، امکان بروز مشکلات و ناهماهنگی ها در این سیستم بسیار فراوان است ، سامانه «ماکان» با بررسی اطلاعات فیش دریافتی از کارشناس در همان لحظه، امکان تکراری بودن و خطاهایی از این دست را کاهش داده است. همچنین با ثبت فیش، به صورت خودکار تمام محاسبات مالی آن انجام پذیرفته و شاهد سرعت زیادی در روال کاری خواهیم بود.
سامانه ماکان دارای یک داشبورد مدیریتی کامل است که به صورت آنلاین تمام فعالیت ها و اطلاعات مالی را رصد می کند.

صفحه داشبورد

 • نمایش مجموع ریالی کل فیش ها و سهم هرکانون و تعداد فیش ثبت شده
 • نمایش تعداد کل کارشناسان و تعداد کارشناس هر کانون
 • گزارش اجمالی فیش های ثبت شده اخیر

ثبت ،نمایش و ویرایش کارشناس و اضافه کردن اطلاعات

نام و نام خانوادگی، نوع کانون (رسمی، خبره، قوه قضائیه، نظام مهندسی، استان های دیگر و استردادی)  ، شماره حساب (فقط به صورت عددی)، نام بانک، رشته کارشناسی(ایمنی و حوادث، امور مالی و …)، حوزه جغرافیایی و فعالیت، تلفن همراه، تاریخ شروع فعالیت و شماره پرونده

ثبت فیش بانکی

 • انتخاب ثبت یک فیش یا چند فیش
 • دریافت اطلاعات فیش به صورت کامل
 • بررسی مقادیر لازم (ستاره دار)، عددی بودن شماره فیش و مبلغ ریالی فیش
 • بررسی قالب درست تاریخ واریز و منطقی بودن آن (تا روز جاری)
 • وارد کردن سریال فیش (اختیاری)
 • اضافه شدن نوع فیش (کارشناسی ، استردادی ، کارشناسی و استردادی)
 • مشخص شدن ارجاعی بودن فیش
 • ثبت اصل یا کپی بودن فیش ها
 • نام سازمان ارجاع دهنده در ثبت فیش
 • بررسی اضافه نشدن اشخاص استردادی به فیش کارشناسی و بالعکس اضافه شدن نوع فیش «کارشناسی و استردادی» برای فیش های دو بخشی در ثبت فیش و اجباری بودن نوع محاسبه دستی برای این نوع از فیش ها
 • بررسی نوع کارشناسان و افراد در فیش های « کارشناسی و استردادی» (حداقل یک کارشناس و یک شخص استردادی)
 • اصالت فیش (اصل، کپی، اینترنتی، حواله، کارتی و ساتنا)
 • انتخاب خودکار اصالت فیش بر اساس سریال فیش (اینترنتی، حواله، کارتی، ساتنا)
 • فیش علی الحساب برای تخصیص سهم چند مرحله ای به کارشناسان بر اساس یک فیش
 • الزامی شدن شماره نامه برای فیش های علی الحساب و ارجاعی
 • دریافت مبلغ علی الحساب برای این نوع از فیش وتسهیم براساس همین مبلغ وبررسی با مبلغ کل و با فیش های علی الحساب ثبت شده قبلی (باقیمانده مبلغ از کل فیش)
 • بارگذاری اتوماتیک اطلاعات فیش و کارشناسان در فیش علی الحساب برای ثبت مرتبه چندم
 • بررسی فیش تکراری ابتدا با فیش های بدون سریال فیش و با سریال فیش به صورت مجزا و ثانیا برای فیش های علی الحساب و غیر علی الحساب
 • اضافه شدن درآمد متفرقه به جدول سهم کارشناسان در فیش های ارجاعی و محاسبه دستی
 • امکان اضافه شدن چند نفر به فیش استردادی و محاسبه سهم آنها
 • انتخاب تحویل دهنده از لیست کارشناسان ثبت شده به صورت جستجوی آنلاین
 • اضافه شدن اولین کارشناس پس از انتخاب تحویل دهنده از فهرست کارشناسان به کارشناسان فیش جاری (در موارد چند فیشی اضافه شدن به اولین کارشناس هر فیش)
 • اضافه شدن تحویل دهنده به فیش های بعدی در موارد چند فیشی (عدم نیاز به وارد کردن دوباره تحویل دهنده در موارد چند فیشی)
 • جستجوی تحویل دهنده و کارشناس فیش ها بر اساس نوع فیش (استردادی یا کارشناسی)
 • انتخاب تعداد کارشناسان فیش از ۱ الی ۱۵
 • جستجوی آنلاین کارشناسان بر اساس نام یا نام خانوادگی ، نمایش نام کامل و نوع کارشناس
 • اضافه کردن کارشناس به کارشناسان فیش جاری
 • نمایش در لحظه لیست کارشناسان فیش جاری و امکان حذف کارشناس از فیش
 • عدم اضافه کردن کارشناس تکراری به فیش
 • بررسی در لحظه مطابق بودن تعداد کارشناس فیش جاری با کارشناسان اضافه شده به فیش
 • دریافت اطلاعات بانک (نام شهر، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه)
 • دریافت اطلاعات دادگاه (نام شهر، نوع دادگاه، نام شعبه دادگاه، قاضی پرونده، نام سازمان، شماره نامه)
 • اضافه کردن اطلاعات نمونه به نام شهر، نام بانک و نوع دادگاه با قابلیت ویرایش
 • عدم ثبت فیش های تکراری با بررسی شماره ، تاریخ و مبلغ فیش (نمایش شماره، مبلغ، نام تحویل دهنده و اپراتور ثبت کننده فیش در حالت موجود بودن فیش تکراری و همچنین جمع مبالغ ثبت شده و باقیمانده فیش برای فیش های علی الحساب)
 • محاسبه سهم کارشناسان (براساس مبلغ فیش و تعداد کارشناسان) و سهم هر کانون
 • نمایش اطلاعات اصلی فیش های ثبت شده در موارد چند فیشی قبل از صدور رسید
 • امکان حذف فیش در موارد چند فیشی قبل از صدور رسید
 • اضافه شدن محاسبه دستی برای هر فیش و وارد کردن سهم کانون ها و کارشناسان
 • بررسی مجموع مبالغ اسهام در محاسبه دستی برای هر فیش

امکان صدور رسید پس از ثبت فیش (در موارد تک فیشی و چند فیشی)

پر کردن اطلاعات رسید ؛ نمایش فیش ها و لیست کارشناسان هر فیش و امکان چاپ صفحه رسید

گزارش فیش ها

 • امکان گزارش گیری از فیش های ثبت شده در بازه زمانی دلخواه ، بر اساس تاریخ واریز ، تعداد کارشناس فیش ها ، شماره فیش، فیش های ارجاعی، نوع فیش ، شماره نامه
 • نمایش اطلاعات فیش به صورت کامل
 • اضافه شدن امکان ویرایش برای فیش ها در گزارش فیش ها و بررسی های لازم جهت ثبت دوباره فیش
 • ثبت ویراستار و تاریخ ویرایش فیش و همچنین تاریخچه ویرایش برای فیش
 • عدم امکان ویرایش فیش های حاوی سهم پرداخت شده
 • الزامی بودن کلید برای ویرایش فیش
 • امکان نمایش رسید صادر شده برای این فیش و یا صدور رسید برای فیش (در مواردی که فیش به صورت گروهی ثبت شده باشد ، فیش های متعلق به آن گروه با هم صادر می شوند)

گزارش عملکرد تجمیعی

 • امکان گزارش گیری از عملکرد کارشناسان به صورت تجمیعی در بازه زمانی دلخواه ، بر اساس نوع کانون یا کارشناس
 • نمایش مجموع درآمد کانون ها از فیش های ثبت شده در بازه زمانی انتخاب شده
 • محاسبه و نمایش جمع مبالغ سهم ها و تعداد کارشناسی برای هر کارشناس
 • نمایش مجموع پرداخت شده ها و مانده پرداخت نشده کارشناس در بازه زمانی انتخاب شده

گزارش عملکرد تفکیکی

 • امکان گزارش گیری از عملکرد کارشناسان به صورت تفکیکی در بازه زمانی دلخواه ، بر اساس نوع کانون یا کارشناس و همچنین بر اساس یک کارشناس خاص (بوسیله جستجوی نام کارشناس)
 • نمایش سهم هر کارشناس و کانون آن کارشناس در فیش های مختلف به صورت تفکیکی
 • نمایش تاریخ پرداخت هر سهم (در صورت پرداخت شده)
 • نمایش جزئیات کامل فیش مرتبط در هر سهم

گزارش عملکرد هر کارشناس

 • امکان گزارش گیری از عملکرد کارشناس با جستجوی نام
 • نمایش اطلاعات اصلی، مجموع ریالی و تهداد سهم های ثبت شده ، پرداخت شده و مانده
 • گزارش تفکیکی سهم های کارشناس و نمایش اطلاعات فیش مرتبط با سهم

داشبورد تایید فیش علی الحساب

 • تایید فیش های علی الحساب (با وضعیت معلق) توسط مدیر کانون در پنل کاربری مجزا
 • نمایش آمار کلی ثبت فیش ها و کارشناسان و گزارش فیش های معلق
 • امکان ویرایش وضعیت فیش ها و درج توضیح مناسب برای تایید یا رد فیش

داشبورد ثبت فیش های قدیمی (بایگانی)

 • بررسی اطلاعات کامل ثبت فیش و انتخاب کارشناسان همانند موارد توضیح داده شده در ثبت فیش های جدید
 • بررسی تاریخ واریز و تاریخ ثبت فیش و بزرگتر بودن تاریخ ثبت از تاریخ واریز
 • ثبت خصیصه نوع فیش “بایگانی” برای این نوع از فیش ها
 • گزارش مخصوص فقط فیش های بایگانی بر اساس بازه زمانی دلخواه

صفحه پرداخت

 • گزارش گیری سهم های پرداخت نشده در بازه زمانی دلخواه، براساس نوع کانون و یا بر اساس نام کارشناس به صورت تفکیکی و نمایش اسهام با جزئیات فیش های مرتبط با سهم
 • امکان انتخاب سهم های مورد نظر برای پرداخت
 • صدور سهم های پرداخت نشده به صورت تفکیکی با یک تاریخ و توضیحات پرداخت

گزارش گیری پرداخت و دریافت فایل

 • گزارش اسهام پرداخت شده به کارشناسان بر اساس بازه زمانی دلخواه و براساس نوع کانون
 • الزامی بودن کلید و شماره حساب کانون برای تولید فایل پرداخت
 • مرتب سازی فایل پرداخت براساس نام خانوادگی (و شناسه سهم)
 • فرآیند تولید فایل پرداخت (dat) برای گزارش سهم های پرداخت شده به صورت تجمیعی
 • امکان خروجی اکسل از گزارش منطبق با سطرهای فایل پرداخت

قفل سخت افزاری

در سامانه ماکان تمامی عملیات پرداخت باید براساس قفل سخت افزاری که در اختیار کانون قرار گرفته است انجام شود . پروتکل امنیتی این قفل براساس اعتبار سنجی از سمت سرور بوده و به عنوان امضای دیجیتال در این سیستم محسوب می شود.

 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com